Trustone

Duurzaam ondernemen

Westvlaams Tegelhuis onderneemt duurzaam

Wij willen bijdragen aan een duurzamere wereld. Door hoogwaardige, prachtige natuursteenproducten te leveren en door op een positieve manier bij te dragen aan de ontwikkeling van de plekken waar onze natuursteen wordt gewonnen en verwerkt. Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen is een fundamenteel onderdeel van ons beleid en compleet geïntegreerd in onze bedrijfsvoering. Samen met onze leveranciers werken we aan een milieuvriendelijke en menswaardige natuursteenketen.

Code of conduct

Westvlaams Tegelhuis hanteert in haar inkooptraject een Code of Conduct . In dit document verplichten wij onszelf en onze leveranciers om zich te houden aan een aantal belangrijke juridische, ethische, milieutechnische en sociale normen en waarden.

Lees hier meer over de Code Of Conduct.

Initiatief TruStone

Westvlaams Tegelhuis is aangesloten bij het Initiatief TruStone. TruStone is gebaseerd op de uitgangspunten van de Verenigde Naties voor Bedrijfsleven en Mensenrechten, de Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en de fundamentele arbeidsnormen van de International Labour Organization (ILO).

Als deelnemer aan het Initiatief TruStone voeren wij een zogenoemd due diligence-proces uit. Dit betekent concreet dat wij op een systematische manier onderzoeken of wij zelf rechtstreeks, of via de keten van leveranciers, in verband staan met schade die wordt toegebracht aan mens, dier, natuur en milieu. Het gaat daarbij niet alleen om feitelijke schade, maar ook om het risico dat er schade kan ontstaan. Als wij constateren dat we betrokken zijn bij schade, of het risico daarop, nemen we maatregelen om negatieve gevolgen te voorkomen, te beperken of te stoppen.

Truestone | Westvlaams Tegelhuis

Onze bijdrage aan verbetering van omstandigheden in de ketens

De plekken waar onze steen vandaan komt, staan niet altijd in een positief daglicht. De overheid ter plekke is vaak niet efficiënt genoeg om arbeids- en milieuomstandigheden goed te controleren. Daarom is het des te belangrijker dat wij ons best doen om de risico’s in kaart te brengen en ons inzetten om verbeteringen teweeg te brengen. Omdat onze leveranciers ook aan veel andere bedrijven leveren, is onze invloed beperkt en is dit een proces van vallen en opstaan.

Onze producten komen uit India, China en Vietnam, landen waarvan we weten dat er risico’s bestaan. We proberen samen met de andere Trustonepartijen zicht te krijgen op de risico’s daar.

Zo voeren TruStonepartijen in Vietnam een risico-analyse uit in 2022. Hieraan nemen we actief deel om er samen met de experten op vlak van arbeidsomstandigheden en mensenrechten, andere Nederlandse en Belgische importeurs, alsook lokale leveranciers achter te komen wat de belangrijkste risico’s in de natuursteensector in het land zijn. Op basis van deze kennis kunnen we het gesprek met onze leverancier aangaan en op termijn ook meewerken aan de aanpak van de risico’s in Vietnam.

Voor onze materialen uit Rajasthan in India, werken we mee aan de stakeholderdialoog die TruStone er organiseert, samen met lokale leveranciers en andere TruStoneleden. We weten intussen wat er echt speelt in de regio, hebben samen risico’s geprioriteerd en werken met lokale partijen aan verbetering van omstandigheden voor onder meer de arbeiders in Rajasthan, maar ook om kinderarbeid aan te pakken.

Vanuit het Initiatief TruStone krijgen we ook beter zicht op de risico’s in China. Er is reeds een rapport uitgebracht dat ons een leidraad biedt en een nieuwe risicoanalyse komt er aan in 2022. We weten dat er in de provincies van waaruit wij importeren risico’s zijn met betrekking tot vakbondsvrijheid en arbeidsomstandigheden. Wij bespreken deze risico’s met onze leveranciers. We bekijken ook de resultaten van de verdiepende risicoanalyse in China die in 2022 door TruStonepartijen zal worden uitgevoerd om het gesprek met onze leveranciers verder aan te gaan.

Als tweede stap hebben wij een plan van aanpak ontwikkeld om bij te dragen aan verbeteringen. Omdat het niet haalbaar is om alle risico’s tegelijkertijd aan te pakken, maken wij een overzicht van de ernst en waarschijnlijkheid van risico’s. We bespreken dat vervolgens met belanghebbenden of vertegenwoordigers daarvan, zoals vakbonden en ngo’s. Aan de hand daarvan bepalen we welke risico’s we als eerste aanpakken.

Onafhankelijke Klachten en Geschillencommissie

Via de onafhankelijke Klachten- en Geschillencommissie van het Initiatief TruStone kunnen alle belanghebbenden in de keten hun stem laten horen. Arbeiders op productie- of groevelocaties kunnen bijvoorbeeld een klacht indienen bij de Klachten- en Geschillencommissie over kinderarbeid, of omdat ze denken gediscrimineerd te worden, of omdat hun fundamentele rechten als mens of als arbeider niet worden gerespecteerd. Omwonenden van groeves kunnen bijvoorbeeld een klacht indienen over milieuschade of schendingen van landrechten. Vertegenwoordigers van werknemers of andere maatschappelijke organisaties die de belangen van mens en milieu behartigen, kunnen ook een klacht indienen bij de Commissie indien zich een schending voordoet van de internationale normen die het Initiatief TruStone onderschrijft.

Als er een klacht is ingediend, is de eerste stap om via bemiddeling tussen de betrokken partijen een oplossing te vinden voor het probleem waarmee alle betrokkenen akkoord gaan. Als dit niet lukt, zal de Commissie een bindende uitspraak doen. De internationale richtlijnen van de OESO en de VN zijn daarvoor het uitgangspunt. Nadat de Commissie een uitspraak heeft gedaan, bekijken wij samen met de Trustone-partijen hoe wij onze invloed kunnen uitoefenen om de situatie in de fabrieken en groeves te verbeteren.

Op deze pagina kunt u meer lezen over de Commissie. Daar staat ook uitgelegd hoe te handelen bij een klacht of een geschil.

Uiteraard zijn niet alle arbeiders bij alle toeleveranciers op de hoogte van het klachtenmechanisme en als ze het wel zijn dan durven ze misschien niet altijd een melding te doen. Wij zijn daarom ook in gesprek met leveranciers en lokale organisaties om het belang van het klachtenmechanisme duidelijk te maken.

Plan van aanpak Trustone 2022

Download hier een schematische voorstelling van het Plan van Aanpak Trustone 2022.

 

Verankeren van beleid

 • Risico/issue

  • Onze code of conduct is nog niet bekend bij alle leveranciers.
  • Slechts enkele medewerkers zijn bekend met het MVO beleid.
 • Actiepunt

  • Door onze leveranciers op de hoogte te brengen dat we toekomstgericht enkel nog met leveranciers willen samenwerken die de Code of conduct hebben ondertekend.
  • IMVO periodiek bespreken met overige werknemers.
 • Doelstelling

  • Onze bestaande leveranciers in Indië, China, Vietnam en Turkije blijven overtuigen om actief deel te nemen aan due diligence. Hen bewust maken van de ernst en noodzaak de sociale/maatschappelijke situatie in hun land te verbeteren. In 2022 willen we van onze bestaande leveranciers een ondertekende Code of conduct in ons bezit hebben.
  • Onze werknemers zijn trots dat we eerlijk zakendoen en dragen dat uit.
 • Wanneer: doorlopend vanaf 01-10-2021.

Overzicht productieketen

 • Risico/issue: we hebben nog niet volledig inzicht in de groeves waar onze steen wordt gewonnen.
 • Actiepunt: het vergroten van inzicht in de groeves waar onze steen gewonnen wordt.
 • Doelstelling: 75% inzicht in de groeves.
 • Wanneer: okt 2021-okt 2022.

In kaart brengen van risico’s

 • Risico/issue

  • India: we hebben nog niet volledig inzicht in de risico’s van fabrieken en groeves in India waar onze steen wordt gewonnen.
  • Vietnam: we hebben nog niet volledig inzicht in de risico’s van groeves in Vietnam waar onze steen wordt gewonnen.
  • China: uit een onafhankelijke risicoanalyse die wordt erkend door de stuurgroep van TruStone blijkt dat er in de provincies van waaruit wij importeren risico’s zijn met betrekking tot vakbondsvrijheid en arbeidsomstandigheden (o.a. verloning en overuren, veiligheid en gezondheid). Er kunnen ook risico’s zijn met betrekking tot milieu.
 • Actiepunt

  • India: deelname aan de stakeholderdialoog in Rajasthan
   Risico’s in beeld brengen samen.
  • Vietnam: deelname aan de risico-analyse in Vietnam uitgevoerd door TruStonepartijen.
  • China: we bespreken het zelf met onze leveranciers. We bekijken ook de resultaten van de verdiepende risico-analyse in China die in 2022 door TruStonepartijen zal worden uitgevoerd om het gesprek verder aan te gaan.
 • Doelstelling: risico’s in beeld brengen samen met leveranciers.
 • Wanneer?

  • India & Vietnam: okt 2021-okt 2022.
  • China: In Q1 2022 bespreken met onze directe leverancier; en meenemen in gesprekken met de eigenaren van fabrieken en groeves.

Prioriteren van risico’s

 • Risico/issue: de risico’s die we aantreffen kunnen we niet allemaal meteen aanpakken.
 • Actiepunt

  • Het prioriteren van risico’s op basis van ernst en waarschijnlijkheid.
  • Het betrekken van belanghebbenden bij het prioriteren van risico’s.
 • Doelstelling

  • Ernstigste risico’s eerst aanpakken.
  • Geloofwaardig zijn in onze aanpak van risico’s.
 • Wanneer: okt 2021-okt 2022.

Aanpak van risico’s

 • Risico/issue

  • India (Rajasthan): kinderarbeid en de risico’s geprioriteerd via de stakeholderdialoog in Rajasthan.
  • Vietnam: zal bepaald worden op basis van risico-analyse in Vietnam.
  • China: vakbondsvrijheid, arbeidsomstandig-heden, milieu.
 • Actiepunt

  • India: deelname aan de stakeholderdialoog Rajasthan. Via deze dialoog zoeken we samen met de leverancier naar oplossingen in de regio.
  • Vietnam: deelname aan risico-analyse uitgevoerd door TruStone partijen om analyse te ondersteunen en mee te werken aan oplossingen in volgende fase. We betrekken ook onze leverancier in het proces.
  • China: op basis van bestaande analyse en toekomstig onderzoek uitgevoerd door TruStone starten we de dialoog met onze directe leverancier.
 • Doelstelling: in onze productieketens zetten we de eerste stappen samen met onze leveranciers om risico’s terug te dringen.
 • Wanneer?

  • India & Vietnam: okt 2021-okt 2022.
  • China: zodra risicoanalyse beschikbaar is. Ultimatum einde 2022.

Evalueren

 • Risico/issue: wij evalueren niet jaarlijks de voortgang van de maatregelen uit het plan van aanpak.
 • Actiepunt: evalueren van de voortgang van de maatregelen uit ons plan van aanpak.
 • Doelstelling: alle actiepunten zijn afgehandeld.
 • Wanneer: in het komende verslagjaar / voor 1-10-2022.

Rapporteren

 • Risico/issue: onze publieke communicatie volgt nog niet volledig de richtlijnen van TruStone.
 • Actiepunt: publiek rapporteren over ons due diligence-beleid en -processen, en over risico’s en gevolgen in onze keten.
 • Doelstelling: door publiek te communiceren laten we zien dat we op schema zijn met het implementeren van de OESO-richtlijnen.
 • Wanneer: deadline Q1 2022 (op website).

Klachten en geschillen

 • Risico/issue: op 1 maart 2021 is het klachten- en geschillen mechanisme van TruSTone in werking getreden.
 • Actiepunt: belanghebbenden wijzen op het bestaan van de klachten- en geschillencommissie van TruStone. E- mail adres opgenomen in code of conduct.
 • Doelstelling: personeel, omwonenden en hun vertegenwoordigers van de groeves en productielocaties zijn op de hoogte dat ze klachten kunnen indienen.
 • Wanneer: okt 2021-okt 2022.

Code of conduct Westvlaams Tegelhuis

Introduction

This Code of Conduct applies to our employees and business partners, who we expect to act in line with the Code of Conduct. We also require our business partners, e.g. suppliers, to impose these requirements with their sub suppliers etc.

We believe in co-operation and we are willing to work with our business partners to achieve sustainable solutions.

The requirements stated in this Code of Conduct are based on United Nations’ Guiding Principles on Business and Human Rights, the OECD’s Guidelines for Multinational Enterprises, and the ILO’s fundamental labor standards.

1. General requirements

The business partner shall acknowledge, accept and sign the requirements as stated in this Code of Conduct. We expect the business partner to do the utmost to achieve our standards. We also put great emphasis on transparency and we expect communication to be open, truthful, complete, timely and not in any way misleading.

If the business partner does not comply or show unwillingness to take corrective actions as agreed upon, it will ultimately end the business relationship.

Any material breaches of this Code of Conduct must immediately be reported to Westvlaams Tegelhuis, see point 4 below.

Westvlaams Tegelhuis reserve the right to make announced- or unannounced inspection visits at business partner for audit purposes and expect to get access to premises and personnel.

2. Legal requirements

We expect our business partner, in all their activities, to follow the national laws in the countries in which they operate. Should any requirement in this Code conflict with the national law in any country or territory, the law must always be followed. The requirements in this code of conduct may go beyond the requirements set out in national law.

3. Ethical, environmental and social requirements

3.1 Workers’ rights

Every employee shall be treated with respect and dignity. No use of humiliating or physical punishment is accepted, and no employee shall be subject to physical, sexual, psychological or verbal harassment or abuse.

No employee shall be discriminated against in employment or occupation on the grounds of sex, race, color, age, pregnancy, sexual orientation, religion, political opinion, nationality, ethnic origin, disease or disability.

All employees are entitled to a written employment contract, in the local language, which includes the terms of employment.

3.2 Child labor

We do not accept child labor in any shape or form.

The business partner shall comply with the national minimum age for employment, or the age of completion of compulsory education and shall not employ any person under the age of 15. For mining processes the business partner shall not employ any person under the age of 18.

3.3 Forced labor

We do not accept forced labor, including:

 • Debt bondage: bonded labor resulting from previous debt, which may have been incurred before the worker’s birth, or a contractual obligation;
 • Forced labor for production purposes in prisons , labor camps or prisoner-of-war camps;
 • Work under coercion and in inhuman conditions for irregular or non-existent pay;
 • Coercive labor, in which people are coerced to work overtime indirectly because they cannot make ends meet on their customary pay.

3.4 Living wage

We expect our business partners to ensure that a living wage is being paid within a reasonable period of time. A living wage as ‘a wage that is sufficient to provide for the basic needs of a family of average size in a particular economy’. This means that a worker can in any event afford meals, rent, healthcare, education, clothes and transport and, at the same time, is able to save.

3.5 Right to organize

All employees have the right to form or join associations of their own choosing, and to bargain collectively.

3.6 Health & safety

We expect our business partners to follow all relevant legislations, regulations and directives in the country in which they operate to ensure a safe and healthy workplace. The workplace shall be ordered such as the well-being and health of the employees are neither jeopardized nor compromised.

3.7 Land rights and the living environment

We do not accept violations of land rights, such as land expropriation, forced relocations and the destruction of burial sites and other places of heritage value. Land and land use rights are a human rights issue because of their direct relationship with the right to food, water and a clean living environment

We expect our business partner to guarantee that any materials used and products produced do comply with legislation and regulations regarding the protection of the environment. Especially air, soil and water pollution poses a health risk to communities in the vicinity of natural stone quarries.

The business partner must have the relevant environmental permits and licenses for its operations.

On request, the business partner shall provide applicable data for product information, safety datasheets etc.

Westvlaams Tegelhuis and its business partners shall actively minimize the logistic impact on the environment, within reasonable means.

4. Reporting non-compliance

This Code of Conduct and operating procedures are intended to prevent and detect improper- or illegal activities. Any breach against this Code of Conduct, shall be reported to Westvlaams Tegelhuis open or anonymous: info@westvlaamstegelhuis.be.

Westvlaams Tegelhuis a member of the TruStone Initiative. The TruStone Initiative has its own complaint and dispute mechanism. Workers or parties adversely affected by Westvlaams Tegelhuis or its business partners may also lodge a complaint with the committee. The Complaints and Disputes Committee will issue a binding ruling.

Complaints can be submitted to the committee via: trustone-complaints@internationalrbc.org.

Roeselare,

Business Partner
Westvlaams Tegelhuis

Date
01/10/2020